Μία θέση πτυχιούχου Φυσικής / Χημείας / Επιστήμης των Υλικών στο έργο “ΕΣΩ13139”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΜΦΔ469ΗΚΥ-ΒΡΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΩΦ1469ΗΚΥ-ΙΗΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021