Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο “PLANET”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 975Ρ469ΗΚΥ-ΡΛΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 19/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΑΡΨ469ΗΚΥ-4ΑΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021