Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “ATMO-ACCESS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΞ9469ΗΚΥ-2ΞΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΞΡΩ469ΗΚΥ-ΡΑΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021