Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “ATMO-ACCESS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΛΖ469ΗΚΥ-ΨΝΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΔΔΛ469ΗΚΥ-3ΤΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021