Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “ΠΑΝΑΚΕΙΑ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΔΠΨ469ΗΚΥ-8Γ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (61ΞΒ469ΗΚΥ-Μ5Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021