Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα και μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο “REMPLASMA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΗΟΥ469ΗΚΥ-Υ3Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Ψ3Ε469ΗΚΥ-Ο5Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021