Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΤ3469ΗΚΥ-ΜΔΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω5ΝΚ469ΗΚΥ-ΒΚΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021