Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΑΧ469ΗΚΥ-ΔΗΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/8/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/8/2021