Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΙΞ469ΗΚΥ-0ΓΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΞΨΦ469ΗΚΥ-Η6Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021