Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “ΒΙΟΜΕΚ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΧΠ469ΗΚΥ-ΧΔΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΞΞΚ469ΗΚΥ-ΞΜΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021