Ημερομηνία: 02-03-2021, 12:00

Αεροπηκτώματα Βιοπολυμερών Δικτυωμένων με Πολυουρία: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Εφαρμογές

SEMINARS

Ομιλήτρια:

Dr. Πατρίνα Παρασκευοπούλου

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη:

Τα αεροπηκτώματα βιοπολυμερών είναι ενδιαφέροντα υλικά, τα οποία προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες, παρασκευάζονται σε νερό, έχουν μεγάλο αριθμό δραστικών ομάδων, είναι βιοσυμβατά, βιοαποικοδομήσιμα και μη τοξικά και μπορούν να μετατραπούν σε αεροπηκτώματα άνθρακα με μεγάλη ειδική επιφάνεια και μεγάλο πορώδες. Το βασικό μειονέκτημα αρκετών εξ αυτών είναι η μικρή μηχανική αντοχή. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε πρόσφατα με τη σύνθεση αεροπηκτωμάτων αλγινικού ασβεστίου δικτυωμένων με πολυουρία (Χ-αλγινικά αεροπηκτώματα), τα οποία είναι τόσο σκληρά και δύσκαμπτα όσο οργανικά πολυμερή που έχουν δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερη πυκνότητα. Επίσης, σε αντίθεση με τα αλγινικά αεροπηκτώματα, οι δομές των οποίων καταστρέφονται στο νερό, τα Χ-αλγινικά αεροπηκτώματα είναι υδρόφοβα και δεν καταστρέφονται όταν βρεθούν μέσα σε υδατικά διαλύματα.

Η ιδέα των Χ-αλγινικών αεροπηκτωμάτων έχει επεκταθεί και σε άλλα βιοπολυμερή, όπως η χιτοζάνη, καθώς και σε διάφορες πολυουρίες για δικτύωση, επεκτείνοντας το εύρος των πιθανών εφαρμογών. Μεταξύ των εφαρμογών που εξετάζονται είναι η χρησιμοποίηση Χ-αλγινικών αεροπηκτωμάτων για την απορρύπανση υδάτων από βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες, καθώς και η πυρόλυση αυτών προς αεροπηκτώματα άνθρακα.

Διοργανωτής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Έναρξη: 02-03-2021, 12:00