Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Εκθέσεις για την έρευνα και τεχνολογία που διοργανώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο Ζάππειο Μέγαρο

Εκθέσεις για την έρευνα και τεχνολογία που διοργανώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο Ζάππειο Μέγαρο

‘Αποψη του περιπτέρου του ΙΕΧΜΗ στην έκθεση του Ζαππείου


To ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ έλαβε μέρος στις δύο εκθέσεις για την έρευνα και τεχνολογία που διοργανώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο Ζάππειο Μέγαρο (5-26 Μαΐου, 2000) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στο κτίριο της νέας βιβλιοθήκης του (22-25 Μαΐου, 2000). Η συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στην έκθεση του Ζαππείου έγινε με ένα περίπτερο που περιελάμβανε εκθέματα από πρόσφατα ερευνητικά έργα καθώς και 6 πόστερ με περιγραφή των αντιστοίχων έργων: 4 πόστερ με περιγραφή του ΙΕΧΜΗ και των δραστηριοτήτων του καθώς και έντυπο υλικό για το κοινό σχετικό με την παροχή υπηρεσιών από το Ινστιτούτο. Επιπλέον υπήρχε και ένα infokiosk με την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Η συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στην γιορτή Έρευνας και Τεχνολογίας του ΕΜΠ περιελάμβανε την έκθεση 5 πόστερ με ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και ένα Η/Υ με την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

 

Η συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στην γιορτή Έρευνας και Τεχνολογίας του ΕΜΠ