ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥ»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα Καταπίστευμα, το οποίο θα στηρίζει οικονομικώς την απονομή του «Βραβείου Στρατή Σωτήρχου» κάθε δύο έτη, για να τιμήσει τον Συνεργάτη του, Καθηγητή Στρατή Σωτήρχο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τραγικό ατύχημα στις Βρυξέλλες την 13η Ιουνίου 2004.

Το Βραβείο αυτό θα απονέμεται κάθε δεύτερο έτος σε έναν ερευνητή από οιαδήποτε χώρα, ο οποίος (ή η οποία) θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή θα γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Θα δίνεται κάποια προτίμηση σε άτομα νεώτερα των 40 ετών.

Κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2005) ο βραβευόμενος θα καλείται να παρουσιάσει μία διάλεξη, την “Stratis V. Sotirchos Lecture”, κατά το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής». Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται κάθε δύο έτη (εκείνα με μονό αριθμό) εκ περιτροπής στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Οι δαπάνες ταξειδιού, διαμονής και διατροφής του βραβευόμενου θα καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία θα δημιουργεί το καταπίστευμα.

Ήδη καταβάλλεται προσπάθεια να συγκεντρωθεί το αναγκαίο καταπίστευμα από τις συνεισφορές φίλων (Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, εταιρειών και φυσικών προσώπων). Στην προσπάθεια αυτή το ΙΕΧΜΗ έχει την ευγενική και ενεργό συνεργασία των ΕΚΕΤΑ και ΙΤΧΗΔ (Θεσσαλονίκη) καθώς και του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Rochester (στο οποίο ο Στρατής εργάστηκε για πολύ μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η διαχείριση του καταπιστεύματος θα γίνεται από μία Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ), η οποία θα αποτελείται από τον Διευθυντή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και εκλεγμένα μέλη ανάμεσα σε διεθνώς καταξιωμένους και έγκυρους Ερευνητές. Για την εκκίνηση τα μέλη της θα εκλεγούν από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Στη συνέχεια οιεσδήποτε αλλαγές στην ΕΕ θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που θα διαμορφώσει η ΕΕ. Ως πρόεδρος της ΕΕ θα υπηρετεί ο Διευθυντής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Η ΕΕ θα επιλέγει κάθε φορά τον πλέον άξιο για το εν λόγω βραβείο υποψήφιο με υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και αξιοκρατικές διαδικασίες που θα θεσπίσει και διαφυλάξει η ίδια.

Οι εργασίες της ΕΕ θα διεξάγονται κατά κύριο λόγω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους η Λογιστική Υπηρεσία του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ θα υποβάλλει στην ΕΕ μία Οικονομική Έκθεση για τις δοσοληπτικές κινήσεις καθώς και την τρέχουσα κατάσταση του Καταπιστεύματος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προκειμένου να γίνονται καταθέσεις για το Καταπίστευμα «Βραβείο Στρατή Σωτήρχου».

Οι ακόλουθοι οργανισμοί έχουν ήδη κάνει σημαντικές συνεισφορές στο Καταπίστευμα δημιουργώντας ένα ποσό εκκινήσεως 34 000 €:

  • ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (12.000 €)
  • ΙΤΕ (13.000 €)
  • ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ (6.000 €)
  • ΕΚΕΤΑ (3.000 €)

Για καταθέσεις από φίλους (Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, εταιρείες, και φυσικά πρόσωπα), καθώς και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών εκ μέρους του Ινστιτούτου, θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία.

Βήμα 1: Κατάθεση (εναλλακτικοί μηχανισμοί)

(Α) Απευθείας κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Τα στοιχεία του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού είναι τα ακόλουθα:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υποκατάστημα: Γούναρη
Αριθ. Λογαριασμού: 226/296199-78
Προσοχή, για καταθέσεις από το εξωτερικό απαιτούνται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:
IBAN NO.: GR29 0110 2260 0000 2262 9619 978
SWIFT (or BIC) CODE: ETHNGRAA

 

(Β) Έκδοση Επιταγής σε διαταγή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, την οποία θα πρέπει να αποστείλετε στη διεύθυνση:

(Β.1) Με ΕΛΤΑ:

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Υπόψη Λογιστηρίου
Τ.Θ. 1414
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
26504 Πάτρα

(Β.2) Με Ταχυμεταφορά (Courier Service):

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Υπόψη Λογιστηρίου
Οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου
26504 Πάτρα
Τηλ. (+30) 2610 965300

Βήμα 2: Ενημέρωση του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Στην περίπτωση που ακολουθήθηκε η μέθοδος καταθέσεως Α (βλ. Βήμα 1), πρέπει να αποσταλεί με FAX (στον αριθμό τηλεφώνου 2610-990987) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση (caliam@iceht.forth.gr με attached file) το αποδεικτικό της καταθέσεως, στο οποίο πρέπει να φαίνονται το όνομα του καταθέτη και το ποσό.

Στην περίπτωση που ακολουθήθηκε η μέθοδος καταθέσεως Β (βλ. Βήμα 1), πρέπει να αποσταλεί με FAX μία φωτοτυπία της επιταγής.

Σε οιανδήποτε των ως άνω περιπτώσεων, στο Fax ή στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία του καταθέτη:
(α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση, (γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, (δ) αρμόδια ΔΟΥ, (ε) επάγγελμα, (στ) τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο, μετά τη κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό και την ενημέρωσή του, θα εκδίδει ως παραστατικό ένα «Τιμολόγιο Επιδότησης Επιχορήγησης», για το ποσό της καταθέσεως, στο όνομα και στα στοιχεία του καταθέτη, το οποίο στη συνέχεια θα ταχυδρομεί στη διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει ο καταθέτης (βλ. Βήμα 2). Στην περίπτωση καταθέσεως μέσω επιταγής, η τράπεζα παρακρατεί κάποια προμήθεια για την εξόφληση της επιταγής και συνεπώς το ποσό που θα αναφέρει το τιμολόγιο θα είναι κάπως μικρότερο από εκείνο της επιταγής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο καταθέτης θα τυγχάνει της φορολογικής ελαφρύνσεως που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για το ποσό της δωρεάς για το οποίο έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον

Θεόφιλο Ιωαννίδη, Διευθυντή Ερευνών
Διευθυντή ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
E-mail: theo@iceht.forth.gr
Τηλ.: 2610 965 301