4 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο GMMinAirs


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΔ8469ΗΚΥ-94Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΣΟ5469ΗΚΥ-6ΟΒ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022