Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «INNOFOR-I»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ6Λ469ΗΚΥ-ΧΟ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ4Ε8469ΗΚΥ-4ΝΕ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022