Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΤΘ469ΗΚΥ-ΔΔΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΛΒΕ469ΗΚΥ-2Θ4)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/6/2022