Μία θέση Χημικού στο έργο “UROMARK”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ85469ΗΚΥ-ΥΓΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΟΒΑ469ΗΚΥ-ΒΕ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021