Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “PLANET”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 99ΘΔ469ΗΚΥ-074)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΛ6Ω469ΗΚΥ-ΦΕ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021