Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “LAMA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΕΥ469ΗΚΥ-ΕΗΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9009469ΗΚΥ-6ΑΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022