Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο “ΕΣΩ 13299”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΓΟ469ΗΚΥ-Ν9Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Κ5Ν469ΗΚΥ-7Β5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021