Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο “EOR-PNP”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΡΨ469ΗΚΥ-Ν74)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (690Ν469ΗΚΥ-ΠΧΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021