Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο έργο “THORAX-D”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙ9Β469ΗΚΥ-1Χ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022

Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΣΩ469ΗΚΥ-Λ2Σ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022