Τρεις θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο “Wastes-to-Biopolymers”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η0Γ469ΗΚΥ-61Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ4ΦΑ469ΗΚΥ-Ε0Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021