Πέντε θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο πλαίσιο του έργου “LAMA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΧ3469ΗΚΥ-7ΦΟ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/3/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Η3Α469ΗΚΥ-ΛΚΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022