Μια θέση Χημικού Μηχανικού στο «ΠΑΡ13502 – Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣΒΤ469ΗΚΥ-ΕΚΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ8Κ8469ΗΚΥ-ΙΙΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022