Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “RI-URBANS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΣ1469ΗΚΥ-ΡΓΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ52Π469ΗΚΥ-ΔΑ5)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022