Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΚΘ6469ΗΚΥ-ΒΕΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/4/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΡΖΜ469ΗΚΥ-ΒΗ3)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022