Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο έργο “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΝΞ1469ΗΚΥ-ΖΦΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/1/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/2/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Μ1Π469ΗΚΥ-Κ86)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022