Μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «CHEVOPIN»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ2ΠΕ469ΗΚΥ-966)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Ψ79469ΗΚΥ-ΚΩΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022