Μια θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου “ΕΣΩ 13299”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΖΜ469ΗΚΥ-ΞΞΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Λ4Υ469ΗΚΥ-4ΨΥ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/6/2022