Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕ61469ΗΚΥ-ΚΛ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ρ640469ΗΚΥ-ΕΞΤ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022