Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΟΛΠ469ΗΚΥ-ΑΨΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Ω3Ο469ΗΚΥ-4Α9)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022