Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “HΙPERION”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ3Ι469ΗΚΥ-275)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΟΘΓ469ΗΚΥ-73Α)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:11/3/2022