Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “RINGS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67ΒΡ469ΗΚΥ-ΟΓ5)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/3/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ8ΛΨ469ΗΚΥ-325)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022