Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “Solar2HyP”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΜΓ469ΗΚΥ-Ι0Φ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/3/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 24/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 62ΟΧ469ΗΚΥ-0ΕΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022