Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΘΧ7469ΗΚΥ-4ΥΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1ΛΤ469ΗΚΥ-ΒΡΗ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022