Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΩ8Β469ΗΚΥ-4ΧΥ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Ψ5Ο469ΗΚΥ-ΚΒΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023