Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου “THORAX-D”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΟ4469ΗΚΥ-Κ4Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 95ΖΖ469ΗΚΥ-Δ7Ψ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022