Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΟΔ469ΗΚΥ-5ΩΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Θ21469ΗΚΥ-ΙΜΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/7/2022