Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Solar2HYP»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η1Ρ469ΗΚΥ-ΔΒ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/4/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1ΙΤ469ΗΚΥ-4Ι7)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022