Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 637Σ469ΗΚΥ-ΡΓΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΙΨΝ469ΗΚΥ-ΤΑΧ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:11/3/2022