Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΤΧΘ469ΗΚΥ-Υ0Χ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 60ΜΝ469ΗΚΥ-ΛΒΘ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023