Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου INNOFOR-I


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΖΙ469ΗΚΥ-Λ1Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/1/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/2/2022

Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔ2Ρ469ΗΚΥ-Μ89)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022