Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΦ8469ΗΚΥ-Τ2Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΗΚΜ469ΗΚΥ-Γ44)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022