Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ0Ν469ΗΚΥ-ΛΨΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΛΘ6469ΗΚΥ-Κ35)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022