Μία θέση Μηχανικού ή Επιστήμονα των Υλικών στο έργο “Graphene Flagship Core Project 3”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΗΑ469ΗΚΥ-556)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΝΛΝ469ΗΚΥ-960)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022