Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο “ForCat”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Σ6Γ469ΗΚΥ-1ΟΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΧΒΙ469ΗΚΥ-ΗΚ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022