Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου “AeroPlas”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΒΙ469ΗΚΥ-ΤΜΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΡΙ1469ΗΚΥ-8ΛΦ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023