Επίτευγμα

Large-scale few-layer MoS2 electrodes for solar cells Large-scale few-layer MoS2 electrodes for solar cells

Large-scale few-layer MoS2 electrodes for solar cells Large-scale few-layer MoS2 electrodes for solar cells


First demonstration of square-cm scale, low temperature CVD growth of uniform, few-layer (1–2 nm) MoS2 electrodes on flexible substrate for DSSCs surpassing the performance of Pt electrodes.

<!–
Μεγάλης κλίμακας ολιγοστρωματικά ηλεκτρόδια MoS2 για ηλιακές κυψέλες

Πρώτης επίδειξης, μεγάλης κλίμακας (κλίμακας τετραγωνικού εκατοστού), αναπτυγμένων με μέθοδο CVD χαμηλής θερμοκρασίας, ομοιόμορφων,  ολιγοστρωματικών (1–2 nm) ηλεκτροδίων MoS2 σε εύκαμπτο υπόστρωμα για DSSC, που ξεπερνούν την απόδοση των ηλεκτροδίων Pt.
–>