Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 90ΩΡ469ΗΚΥ-ΜΧ1)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/12/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/1/2024

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΘ81469ΗΚΥ-6ΘΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2024